آفتاب

واژه نامه های آفتاب

محور پس‌سری برگمائی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
محور پس‌سری برگمائی

واژه انگلیسی
Basibregmatic axis

توضیحات
خط عمودی که از نقطه وسط حامل جلوئی سوراخ استخوان پس‌سری به نقطه پائینی ـ عقبی ـ جانبی زاویه آرواره زیرین کشیده می‌شود.