آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دوری، اجتناب


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
دوری، اجتناب

واژه انگلیسی
Avoidance

توضیحات
واکنش تدافعی خودآگاهی یا ناخودآگاه به‌منظور گریز از تصادف، خطر، ترس یا درد.