آفتاب

واژه نامه های آفتاب

جراحی پلاستیک مفصلی جانشینی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
جراحی پلاستیک مفصلی جانشینی

واژه انگلیسی
Replacement arthroplasty

توضیحات
برداشتن قطعات ضایع مفصل و گذاشتن پروتز به‌جای آنها.