آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ راجعه، زند اعلائی پسین (خلفی)


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ راجعه، زند اعلائی پسین (خلفی)

واژه انگلیسی
Recurrent arterio, tibial, posterior

توضیحات
[arterio recurrens tibialis posterior] خاستگاه: سرخرگ زند اعلائی پیشین (قدامی) پراکندگی و اختتام: زانو.