آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ لوزالمعدی ـ دوازدهه‌ای پسینی بالائی (خلفی ـ فوقانی)


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ لوزالمعدی ـ دوازدهه‌ای پسینی بالائی (خلفی ـ فوقانی)

واژه انگلیسی
Pancreaticoduodenal arterio, posterior superior

توضیحات
[arterio pancreaticoduodenalis superior posterior] خاستگاه: سرخرگ معدی ـ دوازدهه‌ای شاخه‌ها: شاخه‌های لوزالمعدی و دوازدهه‌ای پراکندگی و اختتام: لوزالمعده، دوازدهه.