آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ لوزالمعدی بزرگ


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ لوزالمعدی بزرگ

واژه انگلیسی
Pancreatic arterio, great

توضیحات
[arterio pancreatica magna] خاستگاه: سرخرگ طحالی (splenin) پراکندگی و اختتام: شاخه‌هاس راست و چپ با سایر سرخرگ‌های لوزالمعگی آناستوموز (دهان به دهان) می‌شوند.