آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ‌های پلکی، جانبی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ‌های پلکی، جانبی

واژه انگلیسی
Palpebral arterio's lateral

توضیحات
[aa. palpebrales laterales] خاستگاه: سرخرگ اشکی پراکندگی و اختتام: پلک‌ها، ملتحمه.