آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ‌های بینی، جانبی پسین (خلفی)


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ‌های بینی، جانبی پسین (خلفی)

واژه انگلیسی
Nasal arterio's, posterior lateral

توضیحات
[aa. nasales posteriores laterales] خاستگاه: سرخرگ‌ پروانه‌ای ـ کامی (sphenopalatine) پراکندگی و اختتام: سینوس‌های پیشانی، فکی، پرویزنی و پروانه‌ای.