آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ‌های متاکارپی کفی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ‌های متاکارپی کفی

واژه انگلیسی
Metacarpal arterio's , palmar

توضیحات
[aa. metacarpales palmares] خاستگاه: قوس کف‌دستی عمقی پراکندگی و اختتام: بخش‌های عمقی کف دست