آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ‌های متاکارپی، پشتی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ‌های متاکارپی، پشتی

واژه انگلیسی
Metacarpal arterio's, dorsal

توضیحات
[aa. metacarpales dorsales] خاستگاه: سرخرگ مچ‌دستی پشتی شبکه‌ای و شعاعی شاخه‌ها: سرخرگ‌های بندانگشتی پشتی پراکندگی و اختتام: پشت انگشتان.