آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ روده‌بندی، پائینی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ روده‌بندی، پائینی

واژه انگلیسی
Mesenteric arterio, inferior

توضیحات
[arterio mesenterica inferior] خاستگاه: آئورت شکمی شاخه‌ها: سرخرگ‌های قولونی چپ، سیگموئید، راست‌روده‌ای بالائی پراکندگی و اختتام: قولون پائین‌رو، راست روده.