آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ حنجره‌ای پائینی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ حنجره‌ای پائینی

واژه انگلیسی
Laryngeal arterio, inferior

توضیحات
[arterio laryngea inferior] خاستگاه: سرخرگ تیروئیدی پائینی پراکندگی و اختتام: حنجره، نای، سر خنای (مری).