آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ مارپیچی آلت


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ مارپیچی آلت

واژه انگلیسی
Helicine arterio's of penis

توضیحات
[aa. helicinae penis] خاستگاه: سرخرگ‌های عمقی و پشتی (dorsal) آلت شاخه‌ها: شاخه‌های سطحی و عمقی پراکندگی و اختتام: بافت راست‌شونده آلت