آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ پشتی آلت


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ پشتی آلت

واژه انگلیسی
Dorsal arterio of penis

توضیحات
[arterio dorsalis penis] خاستگاه: سرخرگ شرمگاهی درونی (pudendal internal) پراکندگی و اختتام: حشفه (glans)، تاج (corona)، پرپیوس آلت