آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرخرگ عمقی لاله گوشی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
سرخرگ عمقی لاله گوشی

واژه انگلیسی
Auditory arterio, internal û arterio of labyrinth auricular arterio, deep

توضیحات
[arterio auricularis profunda] خاستگاه: از سرخرگ سبات برونی (اکسترنال کاروتید) شاخه‌ها: شاخه‌های لاله‌گوشی و پس‌سری (occipital)، سرخرگ نیزه‌ای ـ پستانی (stylomastoid). پراکندگی و اختتام: گوش میانی، یاخته‌های ماستوئید، لاله گوش، غده بناگوشی (parotid)، ماهیچه (عضله) دی‌گاستریک و ماهیچه‌های دیگر.