آفتاب

ابهام در خصوص بزرگترین معامله سهاموقتی در اسفندماه 98 حدود 10. 9درصد سهام از سوی ایران خودرو به شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو واگذار شد و باعث رشد فوق العاده این سهام گردید سوالات بیشماری در بین فعالان بورس پیش آمد که باید نهاد ناظر بورس و ایران خودرو به آن جواب بدهند.

ایلنا: وقتی در اسفندماه 98 حدود 10. 9درصد سهام از سوی ایران خودرو به شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو واگذار شد و باعث رشد فوق العاده این سهام گردید سوالات بیشماری در بین فعالان بورس پیش آمد که باید نهاد ناظر بورس و ایران خودرو به آن جواب بدهند.

ﺳواﻻت و ﻣوارد ﻣورد ابهام در خﺻوص معامله سهام اﯾران ﺧودرو در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢١ اﺳﻔﻧد  ٩٨ می تواند اینگونه باشد:

1. با توجه تبادل میزان 10 درﺻﺪ از ارزش ﻣﻌﺎﻣﻠه و نظر ﺑﻪ آﮔﻬﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺪ و ﯾﺎ ﺿﻤﺎﺗﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط از ﻣﺸﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ گردد. 

سوال: آیا ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﺮان ﺧﻮدرو وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺿﻤﺎﺗﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ؟ 

2. میزان درﺻﺪ واگذاری سهام از سوی گروه ایران خودرو 10. 9 درصد(5. 88 درصد نگار نصر سهم و 5. 03 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﻤﻨﺪ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران، دارای ارزش ﺑﻠﻮک ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﮔﺰارش ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﮕﺮدﯾﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻤﻊ  اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻣﺤﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﯽ 2روز ﭘﺲ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ در ﺣﺪود  600رﯾﺎل ﺑﺎزای ﻫﺮ ﺳﻬﻢ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ارزش دﻓﺘﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳﻮال: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺑﻠﻮک ﺳﻬﺎم اﯾﺮان ﺧﻮدرو  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﺰارﺷﺎت اﺧﺬ ﺷﻮد.

3. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ آﮔﻬﯽ و ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﻬﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺮﯾﺪار وﺛﯿﻘﻪ ﮔﺮدد. ﺳﻮال: آﯾﺎ از ﺳﻮی اﯾﺮان ﺧﻮدرو اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺛﯿﻖ ﺳﻬﺎم ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

ﺳﻮال: در ﺻﻮرت  ﻋﺪم ﺗﻮﺛﯿﻖ ﺳﻬﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن (ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﻤﻨﺪ و ﻧﮕﺎرﻧﺼﺮ ﺳﻬﻢ) ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﻣﻨﺘﺸﺮه در اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻋﺮﺿﻪ، ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

4. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮاﯾﻂ آﮔﻬﯽ و ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد، ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻟﺒﺎﻗﯽ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 90 درصد ارزش ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﻃﯽ ﯾﮏ ﻓﻘﺮه ﭼﮏ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 15 روز ﮐﺎری ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ  و اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ  ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺧﺎرج از ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ.

ﺳﻮال: ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﯾﺪار ﻃﯽ ﭼﻪ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮده اﺳﺖ؟ 

5. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ 21 اسفند ماه 1398 بوده وحصه نقدی بر اساس آگهی می بایست پرداخت شده باشد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻃﯽ 15 روز ﮐﺎری و در ﻓﺮوردﯾﻦ 1399 ﺑﻮده  اﺳﺖ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻨﻬﺎ 10درﺻﺪ از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ در ﺳﺎل 1398ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ﺷﺪه اﺳﺖ؟ 

6. ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮔﺴﺘﺮش اﯾﺮان ﺧﻮدرو (ﺧﺮﯾﺪار)از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﺮان

ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮان آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﺨﻮدرو ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻢ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو از ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ  ﻓﺮﻋﯽ (ﺧﮕﺴﺘﺮ) و ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن (ﻧﮕﺎرﻧﺼﺮ ﺳﻬﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﻤﻨﺪ) ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮده اﻧﺪ.

ﺳﻮال:  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮاﻧﺨﻮدرو از ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﮕﺴﺘﺮ در  ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﻬﺪات  ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد، ﭼﺮا اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮﯾﺪار و ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ 

7. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرتﻫﺎیﻣﺎﻟﯽﺷﺮﮐﺖﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﯾﺮان ﺧﻮدرو، ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ  31ﺧﺮداد ﻣﺎه  1399ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ 4. 730 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل و ﺧﺮﯾﺪ 660 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل (ﺧﺎﻟﺺ 4. 070 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻫﺎی داﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮوه اﯾﺮان ﺧﻮدرو از  ﻣﻨﺎﻓﻊ  ﻓﺮوش ﺑﻠﻮک ﺳﻬﺎم  ﺑﻄﻮر ﮐﻞ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده و ﻣﺒﻠﻐﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ.

ﺳﻮال: در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﺒﺎﻗﯽ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن( ﻧﮕﺎرﻧﺼﺮ ﺳﻬﻢ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﻤﻨﺪ)آﯾﺎ ﻣﺠﺪدا ﺧﮕﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮوه اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ، ﺑﺪﻫﯽ دارد و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان؟

ﺳﻮال: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﯾﺮان ﺧﻮدرو در ﺗﺎرﯾﺦ 31 ﺧﺮداد ﻣﺎه 1399 ﻣﺒﻠﻎ 19. 585 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺣﺴﺎب ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ دارد ﮐﻪ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آن و رﯾﺰ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ و ﻓﺮﻋﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ 

8. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم در ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮرس، ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺰار ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳﻮال: ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺪام ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟

9. ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم اﯾﺮاﻧﺨﻮدرو ﺗﻮﺳﻂ ﺧﮕﺴﺘﺮ ﺑﺼﻮرت ﺑﻠﻮک 11 درﺻﺪی و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺪود 600 ریال ارزش اﻓﺰوده ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﺑﺮای ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺪﯾﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﻃﻼع از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﺳﻮال:  ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﯾﺮان ﺧﻮدرو در ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و روزﻫﺎی ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ و روﻧﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاری آن ﻃﯽ روزﻫﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ  ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

10. ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﻬﻠﺖ، ﻋﺪم ﺗﻮﺛﯿﻖ، ﺗﻬﺎﺗﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و  .... ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﻤﻨﺪ و ﻧﮕﺎرﻧﺼﺮ ﺳﻬﻢ  رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻮال: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد

ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ در ﺻﻮرت وﻗﻮع، ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

11. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در داﺧﻞ ﻣﺤﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮوه اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده 129 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﮔﺮدد.

ﺳﻮال: در ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺷﺪه  ﮔﺮوه اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ 29 اﺳﻔﻨﺪ 1398، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺬﮐﻮر  ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻮارد ﺑﺎرز ﻣﻌﺎﻣﻼت 129 ﺑﻮده اﺳﺖ، ﭼﺮا اﻓﺸﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؟ 

12. ﻣﺮاودات ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ  ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺑﺎﻧﮏ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ

ﺳﻮال: در ﺻﻮرت ادﻋﺎی اﻧﺠﺎم ﻣﺮاودات ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻻزم اﺳﺖ  ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ  وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ﯾﺎ ﭼﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﯾﺪار (ﺧﮕﺴﺘﺮ)ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻓﯿﺶ ﻫﺎی وارﯾﺰی و ﭼﮏ ﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﺮان ﺧﻮدرو (ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎم) درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ 

13. ارائه سند تسویه خارج از ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻗﺮارداد اﻟﺰﻣﯽ ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻮال: اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺧﺎرج از ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

این سوال‌ها را  اگر مجموعه ایران خودرو و بورس جواب بدهند خوانندگان ما هم جواب خود را خواهند گرفت