اين حالت زمانى اتفاق مى‌افتد که ماهيچه يا يک گروه ماهيچه بر اثر حرکت ناگهانى يا خشن بيش از حد کشيده شود يا احتمالاً پاره شود. اين حادثه در حوادث ورزشى يا هنگام بلند کردن يک وزنهٔ سنگين به‌صورت غلط، اتفاق مى‌افتد.


- عوارض و نشانه‌ها:

۱. درد تيز و ناگهانى در محل آسيب که ممکن است به‌صورت شعاع به اطراف پخش شود. و به‌دنبال آن سفت شدن و (يا) گرفتگى ماهيچه.


۲. ورم در ناحيهٔ آسيب‌ديده.


- هدف:

فراهم آوردن راحتى مصدوم تا آنجائى که امکان دارد و فرستادن او به بيمارستان.


- درمان:

۱. مصدوم را در راحت‌ترين وضع قرار دهيد.

۲. عضو مجروح را بى‌حرکت و ثابت نگهداريد؛ اگر دست يا پا دچار اين حالت شده باشد آن را بالا بگيريد.

۳. اگر از وقوع حادثه مدت زيادى نمى‌گذرد از کمپرس سرد استفاده کنيد.


۴. اگر در مورد حال مصدوم ترديد داريد آن را مثل شکستگى درمان کنيد.

۵. مصدوم را به بيمارستان برسانيد.


- در مورد کشيدگى عضله پشت:

اگر مصدوم دچار درد شديدى است و از حرکت کردن ابا دارد، مصدوم را روى يک سطح صاف و محکم بخوابانيد و کمپرس سرد روى پشت آن قرار دهيد و سپس دکتر را خبر کنيد.


اگر فکر مى‌کنيد که صدمه وخيم است آن را مثل شکستگى ستوان فقرات درمان کنيد.