منظور از مفاهيم پايدار آن دسته از مفاهيم در جغرافياى سياسى و ژئوپوليتيک است که بيشتر جنبه جغرافيائى دارد و در قياس با مفاهيم اعتباري، داراى پايدارى بيشترى است؛ مفاهيمى که پايه است و در نتيجه دگرگون شدن وضع و شرايط از ميان نمى‌رود؛ در حالى‌که نقش‌آفرين‌ها و ساختار درونى آنها در نتيجه دگرگونى‌ها، دگرگونى مى‌پذيرد.


رود ارس مرز مشترک ایران و آذربایجان
رود ارس مرز مشترک ایران و آذربایجان