کنش متقابل و ارتباط فضائى ميان صنايع گوناگون در زمينه تبادل درون‌داده‌ها و برون‌‌داده‌ها با استفاده از جدول داده‌ها و ستانده‌ها امکان‌پذير است.


در اين جدول، صنايع گوناگون بخش‌هاى اقتصاد جامعه، به ترتيب به‌صورت متناظر در سطرها و ستون‌ها منعکس مى‌شوند. علاوه بر آن خانوارها نيز با توجه به اينکه خود از سوئى ارائه‌دهنده کار و خدمات هستند و از طرف ديگر مصرف‌کننده تلقى مى‌شوند، مورد توجه قرار مى‌گيرند.


ميزان خريدى که صنايع از خود به‌منظور تأمين مصرف داخلى و يا از ديگر صنايع و حتى بخش خانوار تأمين مى‌کنند به ترتيب خانه‌هاى تشکيل‌دهندهٔ ستون جدول را نمايش مى‌دهند. بدين سان، در انتهاى جدول، سطر مربوط به دورن‌داد کل ايجاد مى‌شود که در آن اولين خانه نمايانگر مجموع خريدها و يا درون‌دادهاى صنعت شماره يک از تمامى صنايع ديگر به انضمام مصرف خود صنعت و خانوارها است (جدول درون‌داد و برون‌داد).

جدول درون‌داد و برون‌داد

 صنعت خریدار صنعت مولد
تمام بقيه خانوار ساختمان آموزش و ساير خدمات بنيادي خدمات شخصى و کسب و کار امورمالي، بيمه، مال‌الاجاره
۱. کشاورزى و استخراج ۹/۴۵۷ ۳۰/۴۱۱ ۲۹۱ - ۵۴۲ ۲/۹۵۱
۲. توليدات صنعتى سبک ۱۶/۵۷۲ ۲۵/۸۰۱ ۲۹۴ - ۱/۵۹۶ ۶۶۲
۳. توليدات صنعتى سنگين ۱۱/۸۵۷ ۲۵/۵۴۳ ۲۸۲ - ۴۷۷ ۴۷۰
۴. نيرو ارتباطات ۱/۹۷۰ ۷/۲۳۱ ۴۴۳ - ۱۲۷ ۱۵۱
۵. ترابري ۲/۸۵۳ ۱۲/۷۹۴ ۱/۲۳۳ - ۳۳۷ ۶۲۰
۶. تجارت ۷/۰۷۰ ۲۶/۲۴۰ ۱۸۲ - ۳/۱۲۱ ۱/۹۶۳
۷. امور مالي، بيمه، مال‌الاجاره ۶/۵۱۷ ۲۲/۰۱۸ ۴/۱۱۶ ۱۶ ۳۱۸ ۲/۸۲۵
۸. خدمات شخصى و کسب و کار ۲/۶۱۲ ۸/۹۹۵ ۵۹ - ۸۱۲ ۶۰۸
۹. آموزش و ساير خدمات بنيادي ۴/۰۵۸ ۱۴/۹۰۹ ۴۴۰ ۲۴۴ ۴۹۳ ۱/۱۵۹
۱۰. ساختمان ۴۷۰ ۱۱/۴۹۲ ۷ - ۹۵۳ ۴۸۴
۱۱. خانوار ۶۳/۴۱۸ ۲/۱۱۶ ۱۵۴ ۲۲/۳۳۴ ۷/۵۱۲ ۲۷/۲۸۲
۱۲. تمام بقيه ۵/۰۰ ۳۲/۹۲۴ ۲۱/۲۰۳ ۷/۰۰۵ ۳/۱۱۰ ۲/۱۹۴
برون‌داد ناخالص کل ۱۸۱/۸۵۲ ۲۲۰/۴۷۴ ۲۸/۷۰۴ ۲۹/۵۹۹ ۱۹/۳۹۸ ۴۱/۶۶۹
صنعت خریدار صنعت مولد
تجارت ترابري نيرو ارتباطات توليدات صنعتى سنگين توليدات صنعتى سبک کشاورزى و استخراج
۱. کشاورزى و استخراج ۱/۶۳۱ ۲/۵۹۰ ۹۹۲ ۱/۰۴۶ ۴/۲۴۱ ۲۱/۰۱۴
۲. توليدات صنعتى سبک ۱/۶۰۵ ۲/۴۳۴ ۹۰۵ ۱/۹۲۸ ۲۸/۲۵۷ ۲۱/۳۲۷
۳. توليدات صنعتى سنگين ۱/۱۰۴ ۱/۴۹۹ ۷۳۷ ۲۴/۴۱۴ ۳/۲۸۵ ۴/۴۹۷
۴. نيرو ارتباطات ۴۷ ۱۹۴ ۱/۳۶۶ ۱۷۳ ۱۱۸ ۵۵۸
۵. ترابري ۴۵۹ ۱/۱۷۲ ۶۰۰ ۷۴۹ ۳۹۵ ۸۸۷
۶. تجارت ۲۰۲ ۳۸۶ ۸۱۹ ۴۹۶ ۹۱۷ ۲۶۵
۷. امور مالي، بيمه، مال‌الاجاره ۷۹۰ ۵۵۷ ۳/۲۲۶ ۱۶ ۳۴۰ ۹۳۰
۸. خدمات شخصى و کسب و کار ۵۲۱ ۹۹ ۸۶۴ ۱/۷۵۹ ۲/۶۸۶ ۸۳
۹. آموزش و ساير خدمات بنيادي ۱/۳۶۰ ۵۹۶ ۵۲۴ ۳۴۶ ۴/۳۴۴ ۱/۱۲۶
۱۰. ساختمان ۲/۵۰۶ ۱/۲۷۸ ۷۴ ۵/۲۳۵ ۱/۱۱۰ ۵/۰۹۵
۱۱. خانوار ۲۷/۱۰۷ ۶/۰۲۳ ۱/۴۰۲ ۷/۳۶۵ ۴۳/۱۱۴ ۱۲/۶۴۹
۱۲. تمام بقيه ۴/۳۲۵ ۵/۲۷۱ ۸۶۹ ۳۰/۶۴۲ ۱۲/۵۷۴ ۶/۷۳۵
برون‌داد ناخالص کل ۴۱/۶۵۷ ۲۲/۰۹۹ ۱۲/۳۷۸ ۷۴/۱۶۵ ۱۰۱/۳۸۱ ۷۵/۱۶۶


صنايع همچنين گذشته از خريدار به‌عنوان توليدکننده نيز مطرح هستند و ستانده‌هاى خود را در اختيار خود و ديگران قرار مى‌دهند. به اين ترتيب سطور مربوط به اين جدول به‌طور همزمان نيز ميزان و يا ستانده‌هائى را نشان مى‌دهند که اين صنعت در اختيار ديگر صنايع، خود و خانوارها قرار مى‌دهند. بر اين اساس نيز ستون آخر به‌عنون برون‌داد ناخالص کل تلقى مى‌شود. در اين ستون رقم نخستين خانه نمايانگر ميزان و يا ارزش توليد ناخالص صنعت شماره يک است.


چنانچه ملاحظه مى‌گردد ارقام منعکس شده در ستون‌هاى مربوط به درون داده‌هاى کل و سطرهاى مربوط به برون‌دادهاى ناخالص کل با يکديگر برابر هستند. چرا که، هر فروش به‌طور همزمان يک خريد تلقى مى‌شود. بدين سان جدول داده‌ها و ستانده‌ها در فرم کل خود قابل نمايش است (جدول شکل عمومى جدول داده‌ها و ستانده‌ها)

جدول شکل عمومى جدول داده‌ها و ستانده‌ها

مجموع C بخش‌هاى مصرف 1,  
X n 2....
X1 C1 x1n x12.... x11 1 بخش‌هاى توليد
x2 C2 x2n x22 x21 2
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Xn Cn xnn xn2 xn1 n
V=∑C∑ Vn V2... V1 V
Yn Y2.... Y1 Y مجموع


در اين جدول مجموع ارزش افزوده صنايع، تقاضاى نهائي، درون‌داد کل و برون‌داد ناخالص به ترتيب با يکديگر برابر هستند.


در شرايط حاکميت اقتصاد باز و وجود واردات و صادرات، جدول داده‌ها و ستانده‌ها نيازمند يک سطر بيشتر به‌منظور گنجاندن آمار واردات و يک ستون اضافى جهت لحاظ نمودن آمار صادرات مى‌باشد.


با توجه به حجم و مسير جريان ستانده‌ها و داده‌ها در ميان صنايع گوناگون استفاده از جدول خاص با عنوان جدول ضرايب همبستگى داده‌ها و ستانده‌ها به‌منظور نمايش جريان پولى ميان صنايع و تعيين ارتباطات فضائى آنها توصيه مى‌شود. مثلاً پاره‌اى از صنايع (صنعت پوشاک و مواد غذائي) بخش اعظم ستانده‌هاى خود را در اختيار مصرف‌کننده نهائى قرار مى‌دهند. در عوض برخى صنايع ديگر (آهن و فولاد) تقريباً تمامى ستانده‌هاى خود را به ديگر صنايع مى‌فروشند اين در حالى است که مثلاً صنعت ساخت اتومبيل و هواپيما، داده‌‌ها و ملزومات خود را از منابع بيشمارى تأمين مى‌کند. از طرف ديگر در صنايعى نظير صنايع غذائى و توليدات مواد اساسي، جريان داده‌ها کند است.


ارقام مندرج در اين جدول و يا ضرايب همبستگى بين دورن‌دادها و مبين نسبت ميان درون‌داد صنعت j از صنعت i و برون‌داد کل صنعت j است.


بنابراين ضريب همبستگى در شرايطى که بخشى از ستانده‌هائى از صنعت i در صنعت j عرضه گردد به‌صورت زير قابل نمايش است:


aij= xij / Xj


aij= ضريب همبستگى داده‌ها و ستانده‌ها


xij= درون‌داد صنعت j از صنعت i


Xj= کل برون‌داد صنعت j


افزايش ميزان اين همبستگي، به معناى اهميت هرچه بيشتر صنعت در تأمين ستانده‌هاى صنعت مزبور است.


تعيين ميزان درون‌دادها و برون‌دادهاى هريک از صنايع و يا به‌گونه‌اى ديگر ضريب همبستگى ميان داده‌ها و ستانده‌ها، تعيين‌کننده ارتباط فضائى ميان صنايع بوده و مکان‌يابى صنعتى را از طريق توجه به صنايع همزيست و هم پيوند به‌ويژه در شهرک‌ها و مجتمع‌هاى صنعتى تحت تأثير قرار مى‌دهد.