در طى دو دههٔ اخير جغرافى‌دانان معروف جهان تعاريف گوناگونى از جغرافياى کاربردى به‌شرح زير ارائه نموده‌اند:


- جغرافياى کاربردى شاخهٔ کاملاً تخصصى در جغرافيا است و مشتمل بر گردآورى اطلاعات، تحليل مسائل و روند تصميم‌گيرى مى‌باشد.


- بنابر نظر ”براين بري“ جغرافياى کاربردى برخورد عملى با مسائل و مشکلات خاص در قلمرو علم جغرافيا است.


- جغرافياى کاربردى عبارت از به‌کار گرفتن روش‌ها و تکنيک‌هاى جغرافيائى در شناخت و تحليل مسائل و مشکلات مهم جغرافيائى است.


- منظور از جغرافيائى کاربردي، کاربرد عملى تحقيقات جغرافيائى در تأمين نيازهاى اجتماعي، اقتصادي، نظامى و مهمترين از همه برنامه‌ريزى‌هاى ناحيه‌اى و فيزيکى در مقياس محلي، منطقه‌اى و ملى است.


اهداف اصلى جغرافياى کاربردى به‌عنوان يک شاخه علمى و تخصصي، ارائه مسيرى منطقى در بهره‌گيرى از منابع طبيعى و انساني، جلوگيرى از اتلاف منابع طبيعي، ممانعت از به‌کارگيرى غيرعلمى آنها، پرهيز از عدم استفاده از منابع محيطى و سرانجام توسعه مطلوب جامعه انسانى و حفظ و تعالى محيط زندگى انسان است. بدين ترتيب، جغرافياى کاربردى با برنامه‌ريزى پيوندى نزديک دارد.