شرکت همراه با فروشندگان مواد اوليه، واسطه‌هاى بازاريابي، مشتريان، رقبا و جوامع مختلف، همه در يک محيط کلان فعاليت مى‌کنند. اين محيط کلان از نيروهايى تشکيل شده است که براى شرکت فرصت‌ها و تهديدهايى را به‌وجود مى‌آورند. شرکت بايد با دقت اين نيروها را تحت نظر داشته باشد و در مقابل آنها واکنش لازم را از خود بروز دهد.

محيط جمعيت شناختى

جمعيت‌شناختى مطالعه جمعيت انسانى است برحسب تعداد، تراکم، محل اسکان، سن، جنس، نژاد، اشتغال و ساير موارد آماري. مطالعه محيط جمعيت‌شناختى براى بازاريابان اهميت زيادى دارد، چرا که در اين مطالعه اين مردم هستند که مورد بررسى قرار مى‌گيرند و بازارها نيز از همين مردم تشکيل مى‌شود.

محيط اقتصادى

محيط اقتصادى از عواملى تشکيل مى‌شود که بر قدرت خريد و الگوهاى هزينه مصرف‌کننده تأثير مى‌گذارند. بازار به قدرت خريد و مردم هر دو نياز دارد و کل قدرت خريد به عواملى نظير درآمد جاري، سطح قيمت‌ها، ميزان پس‌انداز و سياست‌هاى اعتبارى بستگى دارد. بازاريابان بايد نسبت به روندهاى اساسى سطح درآمدها و تغيير در الگوهاى خرج کردن مصرف‌کننده آگاهى کامل داشته باشند. فاکتورهاى قابل بررسى در محيط اقتصادى عبارتند از:

تغيير ميزان درآمد

تغيير در ميزان درآمد از جمله فاکتورهاى اقتصادى است که بايد مدّنظر بازاريابان قرار گيرد. با توجه به اين‌که درآمد واقعى مردم در اثر عوامل نظير تورّم، بيکاري، افزايش يا کاهش ماليات‌ها و ... تغيير مى‌يابد، نوع و ميزان خريد آنها نيز تغيير خواهد يافت و اين مطلب بايد مورد توجه بازاريابان قرار گيرد. بازاريابان بايد به توزيع درآمد نيز همانند متوسط درآمد توجه داشته باشند.

تغيير الگوهاى هزينه‌ مصرف‌کننده

نسبت کل مخارجى که خانوارها با سطوح مختلف درآمد به بخش‌هاى اصلى کالاها و خدمات اختصاص مى‌دهند، متفاوت خواهد بود. غذا، مسکن، حمل‌ونقل قسمت اعظم درآمد خانوار را به خود اختصاص مى‌دهد. بهرحال، مصرف‌کنندگانى که داراى سطوح مختلف درآمد هستند، داراى الگوى مصرفى مختلفى هستند.