يک شرکت که در عرصه بين‌المللى فعاليت مى‌کند با شش نوع تصميم عمده روبرو است: