چک‌ليستى از آنچه بايد براى تعريف و اجراى يک راهبرد اينترنتى انجام داد، ارائه مى‌شود.

موضوعات راهبردى

- چگونه مى‌خواهيم از اينترنت استفاده کنيم؟


- محتواى سايت چه خواهد بود؟


- چگونه سايت را تبليغ کنيم؟


- چگونه کالاهاى فروش‌رفته را تحويل نماييم؟


- چگونه اينترنت را در روند تجارت وکسب و کارمان بگنجانيم؟ آيا بايد روند کب و کار خود را بازسازى نماييم؟


- چگونه کارکنان خود را آگاه سازيم و آموزش‌هاى لازم را به آنها ارائه دهيم؟

تخصيص منابع انسانى

چگونه بر موارد زير نظارت نماييم؟ آيا بايد آن را به‌وسيله منابع داخلى يا خارجى انجام داد؟


- مديريت فرآيند راهبردى و اجراى آن


- ايجاد سايت، محتوا، عبارت‌بندي، طرح اوليه، کدنويسي، ...


- به‌روز کردن منظم محتواى سايت


- نگهدارى فنى سايت / سرور و ارتقاى هر چند وقت يک بار آن


- آموزش افراد فوق


- تبليغ سايت

تصميمات فنى مهمى که بايد اتخاذ شوند

نکته:

موارد زير با ساير پارامترهاى ديگر در ارتباط است و بر آنها اثر مى‌گذارد.


- جايگاه فنى (صاحب سرور ميزبان بودن؟ ... از سرور ديگر استفاده کردن؟ کدام IAP؟ کدام WPP؟ کدام نظام پرداخت؟ کدام جايگاه پرداخت)


- نرم‌افزار (ويرايشگر وب سايت، بسته تجارت الکترونيک و ...)


- جايگاه تجارى (راهبرد انفرادي؟ جامع؟ بازار الکترونيک؟ ...)