در گذشته، همواره قيمت، عامل اصلى انتخاب خريدار شمرده مى‌شد. اين امر هنوز در کشورهاى فقير و در بين مردم فقير و درباره کالاهاى مصرفى مصداق دارد. به‌هرحال در سال‌هاى اخير، عواملى به‌جز قيمت، نقش مهمى در رفتار خريد مصرف‌کننده داشته‌اند.


قيمت کالا تنها رکن ترکيب عناصر بازاريابى است که موجد درآمد است. ساير ارکان ترکيب عناصر بازاريابي، همه هزينه‌زا هستند. علاوه بر اين، رقابت بر سر قيمت کالا و قيمت‌گذارى بااهميت‌ترين مسئله‌اى است که مديران بازاريابى با آن روبرو هستند. با اين وجود، بسيارى از شرکت‌ها هنوز اين واقعيت را نپذيرفته‌اند. در اين مورد مديران اشتباهات فراوانى مى‌کنند. گرايش به تعيين قيمت کالا براساس هزينه تمام‌شده، عدم تجديدنظر در قيمت فروش کالا همگام با تغييراتى که در شرايط بازار به‌وجود مى‌آيد، قيمت‌گذارى بدون توجه به ساير ارکان ترکيب عناصر بازاريابى و قيمت‌گذارى که براى کالاها و قسمت‌هاى مختلف بازار، فاقد تنوع و تغيير لازم است؛ از جمله اين خطاها به‌شمار مى‌روند.موارد قابل بحث در قيمت‌گذارى کالاها عبارتند از: