يک ترکيب محصول که مجموعه جور کالا نيز ناميده مى‌شود از مجموعه‌‌اى از خطوط و اقلام کالا تشکيل مى‌شود که يک فروشنده براى فروش در اختيار دارد. ترکيب محصولات يک شرکت، داراى چهار ويژگى مشخص عرض، طول، عمق و سازگاى است.

عرض

عرض ترکيب محصولات شرکت اشاره به تعداد خطوط محصولات مختلفى دارد که شرکت توليد مى‌کند.

طول

طول ترکيب محصولات شرکت از تعداد کالاهايى تشکيل مى‌شود که شرکت توليد مى‌کند.

عمق

عمق ترکيب محصولات شرکت شامل تعداد کالاهايى مى‌شود که در هر خط توليد مى‌شوند.

سازگارى

سازگارى ترکيب محصولات شرکت به ارتباط خطوط مختلف محصول از نظر نزديکى موارد مصرف، نيازهاى توليدى يکسان و کانال‌هاى توزيع مشابه بستگى دارد.