مراحل اصلى در بازاريابى هدفدار عبارتند از: تقسيم بازار، هدف‌گيرى در بازار و جايگاه‌يابى در بازارتقسيم بازار عبارت است از تقسيم بازار به گروه‌هاى معينى از خريداران، خريدارانى که استحقاق کالا و ترکيب عناصر بازاريابى جداگانه‌‌اى دارند. در هدف‌گيرى در بازار شرکت خصوصيات اندازه و رشد هر قسمت بازار، جذابيت ساختارى و همسويى آن قسمت بازار منابع و اهداف شرکت را مورد ارزيابى قرار مى‌دهد.


پس از هدف‌گيرى نوبت به خط‌مشى جايگاه‌يابى مى‌رسد. جايگاه‌ مکانى است که در قسمت‌هاى انتخاب شده در بازار اشغال مى‌شود. انتخاب جايگاه براساس صفات ويژه کالا، اوقات مصرف، طبقات خاص استفاده‌کنندگان يا طبقه کالا انجام مى‌گيرد.