وقتى شرکتى به بازار پرجاذبه‌اى دست مى‌يابد دقيقاً اندازه فعلى و حجم بالقوه آتى آن را برآورد کند. يک برآورد بيش از حد، يا پايين‌تر از حد واقعى بازار، باعث مى‌شود شرکت قسمت زيادى از سود خود را از دست بدهد. حجم تقاضا در ابعاد مختلفى قابل پيش‌بينى و اندازه‌گيرى است. تقاضا را مى‌توان با شش روش مختلف بُعد کالايى (فقره کالا، خط کالا، شکل کالا، فروش شرکت، فروش صنعت و کل فروش)، پنج بُعد فضايى مختلف (مشتري، ناحيه، منطقه، کشور و جهان) و سه بعد زمانى مختلف (کوتاه‌مدت، ميان‌مدت، بلندمدت) اندازه گرفت.