مديران بازاريابى در انجام تقريباً هر مرحله از وظايف تجزيه‌وتحليل، برنامه‌ريزي، اجرا و کنترل بازاريابى به اطلاعات نيازمند هستند. نيازهاى اطلاعاتى مديران درباره مشتريان، رقبا، بازرگانان و ساير نيروهاى موجود در بازار است. يکى از مديران بازاريابى اين مسئله را اين‌گونه بيان کرده است. مديريت يعنى آينده‌سازى و آينده‌سازى همان مديريت اطلاعات است.