بازار مصرف‌کننده از افراد و خانوارهايى تشکيل مى‌شود که کالاها و خدمات را براى مصارف شخصى مى‌خرند. در مبحث بازار مصرف‌کننده، مدل رفتار مصرف‌کننده و خصوصيات فردى مؤثر در رفتار مصرف‌کننده تشريح مى‌شود.