فرش ايرانى از جهات زيادى به انواع تقسيم مى‌شود. تنوع در اندازه، بافت، طرح و نقش، کيفيت و ... موجب تقسيمات متعدد در اين زمينه مى‌شود. و هر يک از اين نوع‌ها، نام خاص خود را کسب کرده است.


جنس

فرش ايرانى از نظر جنس شامل فرش پشمي، فرش ابريشمي، فرش کرکي، فرش تمام پشم، فرش تمام ابريشم، فرش زربفت، فرش چله ابريشم، فرش چله ‌پشم، فرش کف ابريشم، فرش گل ابريشم و فرش سوف مى‌باشد.

رنگ

فرش‌ها يا خودرنگ هستند يا رنگ شده. در فرش خودرنگ، الياف آن رنگ نشده است؛ اما در فرش رنگ‌شده از خامه‌هاى رنگين استفاده مى‌شود. منشأ رنگ ممکن است گياهي، حيواني، معدنى يا شيميايى باشد.

اندازه

فرش ايرانى از نظر اندازه نام‌هاى متفاوتى دارد که عبارتند از: قالي، کناره، قاليچه، سجاده‌اي، خرسک، رومبلي، پشتي، پادرى و ... .

نقش

انواع فرش از نظر نقش شامل فرش با طرح سنتي، فرش با طرح مدرن، فرش با طرح دستي، فرش با طرح کامپيوتري، فرش با طرح ذهني، فرش با طرح ابتکاري، فرش با طرح اقتباسي، فرش با طرح کم کار و فرش با طرح پرکار مى‌باشد.